1000+ Common Gujarati Words

Gujarati Words Vocabulary – This is a list of 1000+ daily used Gujarati Words with English meaning. Learn Common Gujarati Words with the help of English.

NumbersGujarati WordsIn English
1અમારુંOur
2તેણીshe
3અમેus
4અમેwe
5તમેyou
6તેઓthey
7સારુંgood
8ખરાબbad
9આશ્ચર્યજનકamazing
10લાજવાબfantastic
11જોરદારexcellent
12છોડી દોabandon
13પિતૃparent
14શિક્ષકteacher
15ક્યારેય નહીંnever
16રકમamount
17કંઈ પણanything
18મારુંmy
19તમારુંyour
20મેળવોreceive
21નાno
22મુખ્યmajor
23પહેલાંbefore
24પછીafter
25ક્ષમતાability
26ગરીબpoor
27શાળાschool
28ચૂંટાયછેelected
29જીવનlife
30સમયtime
31પ્રમુખpresident
32વિદ્યાર્થીstudent
33લકવાગ્રસ્તparalyzed
34આશાhope
35નિરાશાજનકhopeless
36જમણોright
37ખોટુંwrong
38મિસmiss
39ભગવાનgod
40બનાવોcreate
41બધિરdeaf
42આંધળોblind
43માનસિકmental
44વરરાજાgroom
45ટીપ્સtips
46પ્રવેશaccess
47કુટુંબfamily
48વેચોsell
49પ્રાપ્ત કરોachieve
50અલગseparate
51દબાવોdepress
52ઘણીવારoften
53વધુmore
54ઓવરover
55ટકી રહેછેsurvive
56વશીકરણcharm
57સ્થાપકfounder
58વર્ગclass
59ક્રમrank
60નંબરnumber
61સરસnice
62ભરોfill
63બોટલbottle
64લાંબુlong
65ટૂંકુંshort
66ઊંચુંhigh
67પગfeet
68મોંmouth
69આંખeye
70પગleg
71હૃદયheart
72ભ્રમરeyebrow
73આંગળીfinger
74દરમિયાનduring
75ફેરવોturn
76મોટરmotor
77શરૂ કરોstart
78વિશ્વworld
79મોટુંlarge
80નાદારbankrupt
81કામwork
82નોકરીjob
83કન્ડક્ટરconductor
84બસbus
85બંધoff
86ચાલુon
87ગાળોabuse
88ચલાવોrun
89ગરીબીpoverty
90જન્મborn
91વાતtalk
92નબળુંweak
93વિશ્લેષણanalysis
94જગ્યાplace
95સ્વર્ગheaven
96નરકhell
97ઉંમરage
98દૂરaway
99અંદરwithin
100મહિનોmonth
101અઠવાડિયુંweek
102વર્ષyear
103રેટિંગrating
104બતાવોshow
105પાર્કpark
106પ્રખ્યાતfamous
107ડ્રાઇવdrive
108વળાંકwinding
109મરોડવુંtwisting
110સાંકડુંnarrow
111ગામvillage
112શાંતિપૂર્ણpeaceful
113જમીનland
114આખુંwhole
115હોટલhotel
116ભીડcrowd
117પ્રેક્ષકોaudience
118મધ્યmiddle
119સ્થિતsituated
120ભવ્યglorious
121હોવા છતાંdespite
122એકલુંlonely
123વૃદ્ધિgrowth
124ગીચdense
125પકડોhold
126રહસ્યવાદીmystical
127મૌનsilence
128અટકાવોinterrupt
129જાદુmagic
130લડોfight
131પક્ષીbird
132બ્લોblow
133શિકારhunt
134પાઈનpine
135સ્ટેન્ડstand
136પેઢીgeneration
137સાક્ષીwitness
138દરેકevery
139ખૂણોcorner
140યાદ રાખોremember
141પ્રયત્ન કરોtry
142સંગ્રહોsave
143લગભગalmost
144ગુલાબrose
145સ્થિરsteady
146ઘાસgrass
147કરિયાણાgrocery
148ખીણvalley
149એકવારonce
150બે વખતtwice
151ઉશ્કેરોprovoke
152નામname
153બાળકbaby
154લાગુ કરોapply
155પ્રકારkind
156જાડુંthick
157પાતળુંthin
158અંદાજestimate
159માલિકીનીowned
160દૃશ્યમાનvisible
161અદૃશ્યinvisible
162ઘરhouse
163તૂટેલbroken
164મનmind
165યમ્મીyummy
166ડૂબકીdip
167સમાપ્ત થયેલ છેterminated
168અટકાવોsuspend
169અગ્નિfire
170ધારો કેsuppose
171ભૂતિયાhaunted
172રસinterest
173ભૂલી જાઓforget
174આખુંentire
175યુવાનyoung
176જૂનુંold
177અબજbillion
178પિમ્પલ્સpimples
179થોડુંlittle
180મોટુંbig
181ખરેખરreally
182ઓવરરાઇડoverride
183હેસઈટકરી રહ્યા છેhesitating
184બીજુંsecond
185મિનિટminute
186કલાકhour
187આવશ્યક છેmust
188બનાવોmake
189વાર્તાstory
190પુસ્તકbook
191છાત્રાલયhostel
192ઘડિયાળwatch
193જુઓsee
194ભયંકરterrible
195વિચારidea
196ફ્લેવરflavor
197ડરfear
198નવુંnew
199શુંwhat
200શા માટેwhy
201જ્યાંwhere
202જેwhich
203માંથીfrom
204થીto
205વિસ્તૃતelaborate
206અભિપ્રાયopinion
207જિજ્ઞાસુcurious
208માળખુંstructure
209ચોકઠુંframe
210નોટિસnotice
211લેડીlady
212હજી પણstill
213જાણી જોઈનેdeliberately
214વળાંકbend
215આપોgive
216તેણીher
217તેનુંhis
218સમજાવોexplain
219વિનિમયexchange
220તરત જinstantly
221અનુભવexperience
222દૂર કરોremove
223મતલબmean
224ખાસspecial
225માનોbelieve
226એકલાalone
227તોડફોડsabotage
228બર્ન કરોburn
229બરફice
230ઠંડીcold
231ગરમhot
232શિયાળોwinter
233ઉનાળોsummer
234હુમલોassault
235વિન્ડોwindow
236દરવાજોdoor
237રીતway
238વિચારોthink
239ભાવનાspirit
240કાળોblack
241સફેદwhite
242નારંગીorange
243વાદળીblue
244કેરીmango
245સફરજનapple
246અનાનસpineapple
247લીંબુlemon
248માલિકowner
249સ્પર્શtouch
250નજરglance
251જાણોknow
252કેવી રીતેhow
253બંધ કરોclose
254આગ્રહ કરોinsist
255ભૂતghost
256અનુભવોfeel
257દબાણpressure
258માથુંhead
259સ્ત્રીwoman
260માણસોmen
261બાળકkid
262રાતnight
263દિવસday
264દુઃસ્વપ્નnightmare
265મોટુંenlarge
266હોઠlips
267ગાલcheeks
268બદલનારalter
269નાકnose
270કાનear
271સુંદરbeautiful
272સ્થિતlocated
273અચાનકsudden
274થાય છેoccur
275બરબાદીruin
276ધ્રુજારીshivering
277સસ્તુંcheap
278મહામારીpandemic
279વધેલોleftover
280ભયભીતfrighten
281પછીથીlater
282સુપરsuper
283પાવરpower
284હીરોhero
285પુરવઠોsupply
286વિલક્ષણcreepy
287ઘટનાincident
288બને છેhappen
289ઘણાmany
290પહેલાંago
291કોઈsomeone
292સરકારgovernment
293વ્યાખ્યાનlecture
294બનાવોbuild
295અડધુંhalf
296ક્વાર્ટરquarter
297પૂર્ણfull
298ટેકરીhill
299સ્ટાફstaff
300સભ્યmember
301ફેકલ્ટીfaculty
302પરણોmarry
303અંધારુંdark
304તેજસ્વીbright
305સૂર્યsun
306ચંદ્રmoon
307વિશાળgigantic
308સ્નોsnow
309રોલroll
310પાસ્તેpast
311હાજરpresent
312ભવિષ્યfuture
313થીજી ગયેલfrozen
314બાષ્પvapor
315નીચેunder
316અવિશ્વસનીયunbelievable
317ચિલિંગchilling
318રોમાંચthrill
319ક્ષેત્રrealm
320બ્યુનtribune
321શોખhobby
322વધારોescalate
323પ્રામાણિકhonest
324પૌરાણિક કથાઓmythology
325ડોર્મdorm
326વ્યાપકbroad
327કવરcover
328ઊંઘsleep
329જાગોawake
330સાંજevening
331સવારmorning
332ઘડિયાળclock
333ટિકtick
334જાણકારીinformation
335વિશેabout
336આરોગ્યhealth
337પણeven
338અંતિમfinal
339પૂરતુંenough
340રાહ જુઓwait
341ચકાસોcheck
342આસપાસaround
343સ્વself
344કારcar
345બાઇકbike
346જાઓgo
347આવોcome
348છોડોleave
349પહોંચોreach
350જૂતુંshoe
351ટૂંક સમયમાંsoon
352ચિંતાતુરanxious
353માઇલ્સmiles
354કસરતexercise
355કોર્સcourse
356કેટલાકsome
357વિકલ્પalternative
358ઊંચોtall
359gરજtrudge
360પ્રાર્થના કરોpray
361વચ્ચેbetween
362કેન્દ્રcenter
363અભિગમapproach
364વાહનvehicle
365ધસારોrush
366અપેક્ષાexpect
367દયનીયmiserable
368સાક્ષાત્કારrealize
369વસ્તુthing
370અન્યother
371ચેમ્બરchamber
372કરતાthan
373લપેટોwrap
374શીટsheet
375દોરડુંrope
376કૂદોjump
377ઊંચાઈheight
378આગળnext
379પહેલાંનુંprevious
380પાછળbackward
381આગળ ધપાવોforward
382ભાઈbrother
383લાવોbring
384જીવંતalive
385સ્ટ્રીમstream
386ડૂસકેલોsobbed
387આંસુtears
388રવાના થયેલ છેdeparted
389દેખાવડોhandsome
390ખુશ કરોcheer
391આઘાતshock
392મરી જાdie
393મૃત્યુdeath
394ઉતાવળhurry
395અંદરinside
396ઇચ્છું છુંwant
397રાખોkeep
398ઉજાગર કરોexpose
399વિગતdetail
400પ્રિયdear
401માંડ માંડbarely
402નાનુંminor
403એસ્પ્રપાતavalanche
404સાફ કરોclear
405વિનાwithout
406મદદhelp
407ડ્રાઇવરdriver
408અટવાઈ ગયોstranded
409ગોઠવોarrange
410ચાલુ રાખોcontinue
411બગડેછેdeteriorate
412ધ્રુજારીtremor
413મેળવોget
414વિચારthought
415પતનfall
416વધારોrise
417તાપમાનtemperature
418મૂકોdrop
419પ્રકાશlight
420ઝાંખુંfade
421પહોંચોarrive
422કંઈ નહિંnone
423પ્રયત્ન કર્યોtried
424પીવોdrink
425ખાઓeat
426ચાtea
427કોફીcoffee
428દુકાનshop
429તાવfever
430શ્વાસ લોbreathe
431પુનર્જીવિત કરોrevive
432દૂરસ્થremote
433સાથે છેbelong
434વ્યર્થvain
435પ્રકાશનrelease
436નકશોmap
437ખોવાયેલાlost
438બંનેboth
439જો કેhowever
440જૂનીolder
441કાર્યકર્તાactivist
442દોસ્તfriend
443સાપેક્ષrelative
444કાકાuncle
445કાકીaunt
446પોસ્ટpost
447દુર્ભાગ્યmisfortune
448લોtake
449દાનcharity
450છેલ્લુંlast
451કોઈ નથીnobody
452તાત્કાલિકurgent
453સંદેશોmessage
454રાખવામાં આવ્યું છેkept
455હંમેશાંforever
456શોધોfind
457મુશ્કેલdifficult
458સરળeasy
459હાથ ધરોundertake
460જરૂરીrequire
461વહેલુંearly
462મુસાફરીtravel
463પાદરીpriest
464દોષblame
465બંધ કરોstop
466ડ્રીપdrip
467અગ્નિસંસ્કારcremation
468માલ થયેલ છેconsigned
469જ્યોતflame
470મહાનgreat
471સંઘર્ષstruggle
472જાપ કરોchant
473જમીનground
474ગ્રાહકcustomer
475ધર્મreligion
476તોફાનstorm
477સૂચવોsuggest
478ન તોneither
479રહેremain
480સ્થિતિcondition
481ખરીદોbuy
482દરખાસ્તproposal
483સંજોગોcircumstances
484અફેરaffair
485પરાકાષ્ઠાculmination
486વિરામbreak
487ઉમેરોadd
488હસ્ટલhustle
489સંસ્થાinstitute
490પુન:સંગ્રહોrestore
491ખુશhappy
492ઉદાસsad
493આઘાતજનકshocking
494મિલનસારaffable
495સ્મિતsmile
496પર્સનાpersona
497વચ્ચેamong
498શોકcondolence
499મળોmeet
500ઘટાડોdecline
501હાજરattend
502સહયોગીassociate
503સમુદાયcommunity
504ખર્ચ કરોspend
505દેખાવlook
506દિનચર્યાroutine
507ફરી શરૂ કરોresume
508અટકાવોpause
509બદલોreplace
510મૃતકdeceased
511આરામcomfort
512ટકાવી રાખે છેsustain
513તડકોsunshine
514ફેલાવોspread
515સોનેરીgolden
516ગરમwarm
517મધhoney
518સ્તંભpillar
519ખીલોbloom
520સુગંધaroma
521સ્ટનસ્ટનટchestnut
522વૃક્ષtree
523ભોંકવાprick
524ફળfruit
525શાકભાજીvegetable
526ટ્રેસtrace
527નાનુંsmall
528સામાન્ય રીતેusually
529ક્રિયાaction
530કાગળpaper
531નિર્ધારિતscheduled
532આમંત્રણinvitation
533અવિજીલેશનinvigilation
534ફરજduty
535બપોરનું ભોજનlunch
536રાત્રિભોજનdinner
537નાસ્તોbreakfast
538વ્યસ્તhectic
539ટોઇલtoil
540એક્ઝોસ્ટexhaust
541પર્યાવરણenvironment
542ક્રેન્કcrank
543નેપnap
544પ્રેરિત કરી રહ્યા છીએinducing
545dરોdrow
546ઉંધdrowsy
547નક્કી કરોdecide
548સમાપ્ત કરોfinish
549કાયાકલ્પ કરી રહ્યા છીએrejuvenating
550ગૂંથણknitting
551સ્વેટરsweater
552વુલનwoolen
553બેટોsit
554ખુરશીchair
555ચહેરોface
556સ્ટિચstitch
557સાંભળોhear
558સાંભળોlisten
559આવકારોgreet
560વધારોraise
561કાર્યtask
562મુલાકાતvisit
563બહારoutside
564ખોલોopen
565સહન કરોsuffer
566સારુંwell
567બધુંall
568વગાડોplay
569મળ્યુfound
570એમિસamiss
571અવાજsound
572દૂરdistant
573પ્રયત્નeffort
574સ્વીકારોacknowledge
575ઘણું બધુંmuch
576ઘરhousehold
577બજારmarket
578ગયાgone
579વિક્રેતાvendor
580ખાસ કરીનેespecially
581સુંદરpretty
582બકબકchatter
583બર્સ્ટburst
584ઠીક કરોfix
585દેખાય છેappear
586ગણતરીcount
587પુલbridge
588પોટલુંbundle
589વિષયsubject
590પટાવાળોpeon
591જોડાવોjoin
592જેવું જ છેresemble
593બૂમો પાડોshout
594વધુmoreover
595ઘસોwear
596ત્યારથીsince
597ડરે છેafraid
598ઊભું છેstood
599જોકેthough
600બહેનsister
601અભિનયacting
602ગાઈ રહ્યા છીએsinging
603નૃત્ય કરી રહ્યા છેdancing
604આશ્ચર્યwonder
605અનંતendless
606જબરજસ્તoverwhelming
607કોમ્બથયેલcombed
608પસંદ કરોpick
609દ્વારાthrough
610મૂળoriginal
611ભારેheavy
612સશક્તempower
613કિશોરteen
614શુંshould
615વિલંબdelay
616સફરtrip
617હોરરhorror
618ફેનfan
619તહેવારfestival
620મનપસંદfavorite
621નીચેbeneath
622ઉછાળbounce
623મૂડmood
624બમણુંdouble
625એકsingle
626તૈયાર છેready
627સતતconstant
628પ્રકાશિત કરોhighlight
629આરામrest
630પ્રેમlove
631ખરેખરactually
632સેન્સsense
633ફરી મુલાકાત લોrevisit
634અક્ષરcharacter
635કચરોgarbage
636મોહકcharming
637આઘાતજનકtraumatized
638દિલ તૂટી ગયુંheartbroken
639રોમેન્ટિકromantic
640શિક્ષણteaching
641પૈસાmoney
642રોકાણinvestment
643વ્યવસાયbusiness
644ફાઇનાન્સfinance
645સંચાલિત કરોmanage
646પોર્ટફોલિયોportfolio
647સ્ટોકstock
648શેર બજારshare market
649બેંકbank
650વેપારtrading
651પરિણામoutcome
652આગળbeyond
653નીતિpolicy
654પ્રતિક્રિયાreact
655માસ્તરmaster
656કિંમતprice
657નિર્ણાયકcrucial
658પ્રતિરોધresistance
659વિસ્તારterritory
660રોકાણકારinvestor
661આગળahead
662દંપતીcouple
663મંત્રણાmeeting
664આજેtoday
665વૈશ્વિકglobal
666વેપારtrade
667સંકેતhint
668તાકાતstrength
669ઉપરup
670નીચેbelow
671ડાબોleft
672સ્તરlevel
673સંભવિતlikely
674લાભgain
675ગતિmomentum
676નિરીક્ષણ કરોobserve
677તટસ્થneutral
678સલાહadvice
679આગળfurther
680બાજુઓsideways
681ખરુંcorrect
682ભૂલmistake
683અસભ્યrude
684બેવિનોbehave
685દાખલ કરોinsert
686બંધારણformat
687સાધનtool
688ફાઇલfile
689તેમાં કરોedit
690મૂળભૂતdefault
691સંસ્કૃતિculture
692ચર્ચાdebate
693લોકશાહીdemocratic
694દાયકોdecade
695દર્શાવોdepict
696વર્ણન કરોdescribe
697વર્ણનdescription
698નિર્ણયdecision
699ઊંડુંdeep
700કપcup
701વર્તમાનcurrent
702કાપોcut
703બચાવdefend
704સંરક્ષણdefense
705પડકારchallenge
706વિકસાવીdevelop
707ડિઝાઇનdesign
708નક્કી કરોdetermine
709તકchance
710કરોdo
711અર્થતંત્રeconomy
712શિક્ષણeducation
713ડોક્ટરdoctor
714અસરeffect
715બીજુંelse
716દોરોdraw
717ચાર્જcharge
718વ્યાખ્યાયિત કરોdefine
719ઉપકરણdevice
720મેઈલmail
721ઊર્જાenergy
722ચોક્કસપણેdefinitely
723ફાળવોdevote
724શોધોdiscover
725ડિરેક્ટરdirector
726બાળકchild
727પસંદ કરોchoose
728દવાdrug
729ડિગ્રીdegree
730વ્યાખ્યાdefinition
731સોદોdeal
732બરાબરequal
733માંગdemand
734પહોંચાડોdeliver
735ગુસ્સેangry
736ગુસ્સેfurious
737પ્રાચીનancient
738અનાઉસatrocious
739બેદરજdestitute
740સ્કેરcleaver
741તેજસ્વીbrilliant
742અભદ્રvulgar
743થીજી રહ્યા છેfreezing
744ગંભીરsolemn
745ગંદુdirty
746નાનુંtiny
747ઝડપીquick
748મજબૂતstrong
749ભૂખીhungry
750કિંમતીprecious
751વિશાળcolossal
752પસંદ થયેલadored
753ડાહ્યોwise
754સાહસadventure
755જુસ્સોpassion
756મહત્વાકાંક્ષીambitious
757આશ્ચર્યજનકastonishing
758સમૃદ્ધenrich
759સાચવોpreserve
760આનંદpleasure
761આકર્ષકattractive
762મસાલાspice
763હેતુpurpose
764ઉત્તેજકexciting
765સત્તાધિકauthentic
766વિશિષ્ટexclusive
767કાલ્પનિકfantasy
768દંડrefines
769પ્રેરણાinspire
770આશીર્વાદbless
771આનંદbliss
772જીનિયસgenius
773સ્માર્ટsmart
774કૃપાgrace
775આત્માsoul
776આકર્ષકbreathtaking
777અવાકspeechless
778માનhonor
779કરિશ્માઈcharismatic
780ક્લાસીclassy
781કલ્પના કરોimagine
782અદભૂતstunning
783અસરimpact
784નવીનતાinnovation
785શરણાગતિsurrender
786આત્મવિશ્વાસુconfident
787સમર્પિત કરોdedicate
788રૂપાંતરણtransform
789અતૂટunbreakable
790અનન્યunique
791મુક્ત કરોunleash
792પવિત્રholy
793દૈવીdivine
794વૈભવluxury
795રોકી ન શકાય તેવીunstoppable
796ચમત્કારmiracle
797જંગલીwild
798ઉન્નતelevate
799હવેnow
800અનાયાસેeffortless
801અસરકારકeffective
802લાયકworthy
803એમ્બ્યુલન્સambulance
804ઊંડાઈdepth
805અનંતinfinity
806માનrespect
807સ્વીકારોaccept
808શિસ્તdiscipline
809સંતોષોsatisfy
810પ્રભાવinfluence
811ઇરાદોintention
812સેવાservice
813સામ્રાજ્યempire
814પરવાનગી આપોallow
815સરળતાsimplicity
816દયાkindness
817નેતાleader
818આનંદ માણોenjoy
819વધારોenhance
820જાગૃતaware
821સંતુલનbalance
822શીખોlearn
823ચેમ્પિયનchampion
824અસીમlimitless
825સ્પાર્કspark
826દલીલ કરોargue
827ઊંચેsoar
828બનોbecome
829એનલાઇટમેન્ટenlightement
830હસોlaugh
831અન્વેષણ કરોexplore
832બોસboss
833શ્રદ્ધાfaith
834મહત્તમ કરોmaximize
835ન્યૂનતમ કરોminimize
836સફળતાsuccess
837સરાઉન્ડsurround
838અર્થmeaning
839ફૂલેફાલે છેflourish
840પ્રવાહflow
841બહાદુરbrave
842ઉડે છેfly
843ધ્યાન કેન્દ્રિત કરોfocus
844ન્યૂનતમminimal
845સહાનુભૂતિsympathy
846પારદર્શકtransparent
847શાંતcalm
848સક્ષમcapable
849સ્વતંત્રતાfreedom
850મુક્તfree
851માફ કરોforgive
852જન્મદિવસbirthday
853આશાવાદીoptimistic
854ધીરજpatience
855સાંકળ વગરનુંunchained
856સાફ કરોclean
857ઉજવણી કરોcelebrate
858મજાfun
859સૌમ્યgentle
860મર્યાદિતlimited
861અમર્યાદિતunlimited
862પૂર્ણcomplete
863કૃપાળુgracious
864રમતિયાળplayful
865જીવંતvibrant
866હકારાત્મકpositive
867નકારાત્મકnegative
868અપીલappeal
869વિજયconquer
870સાજા કરોheal
871પ્રાથમિકતાpriority
872સંપત્તિwealth
873પ્રક્રિયાprocess
874કાર્યભારworkload
875પ્રામાણિકતાhonesty
876ફાળોcontribute
877નમ્રતાhumility
878શાંતquiet
879દિલથીwholehearted
880સુધારોimprove
881વિસર્જન કરોimmerse
882આનંદdelight
883હિંમતcourage
884અનેand
885કારણ કેbecause
886દ્વારાby
887કોલcall
888બ્રશbrush
889માટેfor
890જોડોattach
891જોડાણattachment
892ફિલ્મmovie
893પ્રાપ્ત કરોobtain
894પદ્ધતિmethod
895પરિસ્થિતિsituation
896કેસcase
897વપરાયેલ છેused
898બોજોburden
899સુધીuntil
900પરupon
901પીળોyellow
902જાતેyourself
903વાસ્તવિકreal
904દારુણabject
905નાબૂદ કરોabolish
906અડઅડકરોabort
907એબ્રિજabridge
908મુક્ત કરોabsolve
909અમૂર્તabstract
910આરોપaccuse
911એસેર્બિકacerbic
912પ્રાપ્ત કરોacquire
913નિપુણadept
914વળગી રહુંadhere
915પ્રશંસા કરોadmire
916પછીનુંaftermath
917બનાવોaggravate
918દૂર કરોallay
919આરોપallegation
920ફાળવાઓallocate
921ઊંચાઈaltitude
922સંદિગ્ધambiguous
923એમેનિટીamenity
924પૂરતાample
925અનામીanonymous
926ધારણાanticipate
927પ્રાચીનantique
928એપ્કેપ્લેટિકapocalyptic
929યોગ્યappropriate
930સખતhard
931નાશ કરોdestroy
932શરીરbody
933નિરાશ કરોdisappoint
934ફક્તjust
935જ્યારે પણwhenever
936બુદ્ધિintelligence
937બિંદુpoint
938છેલ્લેfinally
939સત્યtruth
940આંટો મારે છેlying
941નમ્રhumble
942હવામાનweather
943ખલેલdisturb
944હોમવર્કhomework
945ગાર્ડguard
946કાર્યક્રમprogram
947કંપનીcompany
948ફેક્ટરીfactory
949માભૂમિmotherland
950લટકી રહ્યા છેhanging
951પોષણnourish
952વ્યસ્તbusy
953મુશ્કેલtough
954રોગdisease
955લલbrought
956જીવી રહ્યા છીએliving
957સમીક્ષાreview
958નખnail
959મુશ્કેલીtrouble
960ગડબડmess
961પ્રકૃતિnature
962કુદરતી રીતેnaturally
963પ્લાસ્ટિકplastic
964અકુદરતીunnatural
965સાબિત કરોprove
966સક્ષમable
967નિષ્કર્ષconclusion
968સંભાળcare
969રહસ્યsecret
970સાથેalong
971જાણ કરોinform
972સમાંતરparallel
973દૂર કરોeliminate
974ધોwash
975ઉમેદવારcandidate
976ડાઘstain
977ઉપયોગ કરી શકાય તેવુંusable
978બિનઉપયોગકરી શકાય તેવુંunusable
979પીછો કરોchase
980મશીનmachine
981સ્થાયી કરોsettle
982દેશcountry
983સ્થિતિstate
984શહેરcity
985વિસ્તારarea
986પૂર્ણ કરોaccomplish
987ફોર્મ્યુલાformula
988લાગણીemotion
989કુશળતાskill
990સ્થિતિstatus
991ઉત્પન્ન કરે છેproduce
992વિનંતીrequest
993વરસાદrain
994દિવાલwall
995શેકshake
996હલાવી રહ્યા છીએshaking
997શત્રુenemy
998તરત જimmediately
999પૂછોask
1000પ્રકરણchapter
1001બાંધકામconstruct
1002સાથેtogether
1003પેકેજpackage
1004સંબંધિતrelate
1005બાબતmatter
1006પોલીસpolice
1007ચોરthief
1008રિસોર્ટresort
1009ધારણાassumption
1010સવારીride
1011બિનઅરજી થયેલ છેunpleasent
1012કોરcore
1013અટકાવોprevent
1014ગેરલાયકdisqualify
1015રદ્દcancel
1016ટ્રેનtrain
1017જૂથgroup
1018મોકલોsend
1019અલગapart
1020કાઢી નાંખોdiscard
1021અયોગ્યinvalid
1022વાર્ષિકannual
1023પ્રતીતિconviction
1024મુસાફરીjourney
1025સ્થિરstable
1026અસ્થિરunstable
1027ફાર્મfarm
1028ખેડૂતfarmer
1029નિવૃત્તretire
1030પૂછપરછ કરોinquire
1031રમતgame
1032ક્રમorder
1033પડદોcurtain
1034મચ્છરmosquito
1035કપડાcloths
1036મુલતવી રાખવાpostpone
1037વલણattitude
1038કોટcoat
1039રીતભાતmanners
1040બળવોrebellion
1041પુશpush
1042ખેંચોpull
1043શેરીstreet
1044ક્રેશcrash
1045વ્યક્તિત્વpersonality
1046વિજેતાwinner
1047વળાંકtwist
1048અભિવ્યક્તિexpression
1049જગ્યાspace
1050ચુકવણીpayment

Leave a Comment

Your email address will not be published.