List Of 1000+ Common Kannada Words

Kannada Words Vocabulary – This is a list of 1000+ daily used Kannada Words with English meaning. Learn Common Kannada Words with the help of English.

NumbersKannada WordsIn English
1ನಮ್ಮOur
2ಅವಳುshe
3ನಾನುI
4ನಾವುwe
5ನೀವುyou
6ಅವರುthey
7ಒಳ್ಳೆಯದುgood
8ಕೆಟ್ಟದುbad
9ಅದ್ಭುತamazing
10ಅದ್ಭುತfantastic
11ಅತ್ಯುತ್ತಮexcellent
12ತ್ಯಜಿಸಿabandon
13ಪೋಷಕರುparent
14ಶಿಕ್ಷಕteacher
15ಎಂದಿಗೂnever
16ಮೊತ್ತamount
17ಏನುanything
18ನನ್ನmy
19ನಿಮ್ಮyour
20ಸ್ವೀಕರಿಸಿreceive
21ಇಲ್ಲno
22ಪ್ರಮುಖmajor
23ಮೊದಲುbefore
24ನಂತರafter
25ಸಾಮರ್ಥ್ಯability
26ಬಡವರುpoor
27ಶಾಲೆschool
28ಚುನಾಯಿತರಾದರುelected
29ಜೀವನlife
30ಸಮಯtime
31ಅಧ್ಯಕ್ಷpresident
32ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿstudent
33ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತುparalyzed
34ಭರವಸೆhope
35ಹತಾಶhopeless
36ಸರಿright
37ತಪ್ಪುwrong
38ಮಿಸ್miss
39ದೇವರುgod
40ರಚಿಸಿcreate
41ಕಿವುಡdeaf
42ಬ್ಲೈಂಡ್blind
43ಮಾನಸಿಕmental
44ವರgroom
45ಸುಳಿವುಗಳುtips
46ಪ್ರವೇಶaccess
47ಕುಟುಂಬfamily
48ಮಾರಾಟsell
49ಸಾಧಿಸಿachieve
50ಪ್ರತ್ಯೇಕseparate
51ಖಿನ್ನತೆdepress
52ಆಗಾಗ್ಗೆoften
53ಹೆಚ್ಚುmore
54ಮುಗಿದಿದೆover
55ಬದುಕುಳಿಯಿರಿsurvive
56ಮೋಡಿcharm
57ಸ್ಥಾಪಕfounder
58ವರ್ಗclass
59ಶ್ರೇಣಿrank
60ಸಂಖ್ಯೆnumber
61Sundaranice
62ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿfill
63ಬಾಟಲ್bottle
64ಉದ್ದವಾಗಿದೆlong
65ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆshort
66ಹೆಚ್ಚುhigh
67ಅಡಿfeet
68ಬಾಯಿmouth
69ಕಣ್ಣುeye
70ಕಾಲುleg
71ಹೃದಯheart
72ಹುಬ್ಬುeyebrow
73ಬೆರಳುfinger
74ಸಮಯದಲ್ಲಿduring
75ತಿರುವುturn
76ಮೋಟಾರ್motor
77ಪ್ರಾರಂಭstart
78ಪ್ರಪಂಚworld
79ದೊಡ್ಡದುlarge
80ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆbankrupt
81ಕೆಲಸwork
82ಕೆಲಸjob
83ಕಂಡಕ್ಟರ್conductor
84ಬಸ್bus
85ಆರಿಸಿoff
86ಆನ್on
87ನಿಂದನೆabuse
88ಓಡುrun
89ಬಡತನpoverty
90ಹುಟ್ಟುborn
91ಮಾತುtalk
92ದುರ್ಬಲweak
93ವಿಶ್ಲೇಷಣೆanalysis
94ಸ್ಥಳplace
95ಸ್ವರ್ಗheaven
96ನರಕhell
97ವಯಸ್ಸುage
98ದೂರaway
99ಒಳಗೆwithin
100ತಿಂಗಳುmonth
101ವಾರweek
102ವರ್ಷyear
103ರೇಟಿಂಗ್rating
104ಪ್ರದರ್ಶನshow
105ಕುಗ್ರಾಮhamlet
106ಖ್ಯಾತfamous
107ಡ್ರೈವ್drive
108ಅಂಕುಡೊಂಕಾದwinding
109ತಿರುಚುವಿಕೆtwisting
110ಕಿರಿದಾದnarrow
111ಗ್ರಾಮvillage
112ಶಾಂತಿಯುತpeaceful
113ಭೂಮಿland
114ಸಂಪೂರ್ಣwhole
115ಹೋಟೆಲ್hotel
116ಗುಂಪುcrowd
117ಪ್ರೇಕ್ಷಕರುaudience
118ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿmiddle
119ಇದೆsituated
120ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತglorious
121ಹೊರತಾಗಿಯೂdespite
122ಏಕಾಂಗಿlonely
123ಬೆಳವಣಿಗೆgrowth
124ದಟ್ಟವಾದdense
125ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿhold
126ಅತೀಂದ್ರಿಯmystical
127ಮೌನsilence
128ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿinterrupt
129ಮ್ಯಾಜಿಕ್magic
130ಹೋರಾಟfight
131ಹಕ್ಕಿbird
132ಬ್ಲೋblow
133ಬೇಟೆhunt
134ಪೈನ್pine
135ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿstand
136ಪೀಳಿಗೆgeneration
137ಸಾಕ್ಷಿwitness
138ಪ್ರತಿಯೊಂದೂevery
139ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿcorner
140ನೆನಪಿಡಿremember
141ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿtry
142ಉಳಿಸಿsave
143ಬಹುತೇಕalmost
144ಗುಲಾಬಿrose
145ಸ್ಥಿರsteady
146ಹುಲ್ಲುgrass
147ದಿನಸಿgrocery
148ಕಣಿವೆvalley
149ಒಮ್ಮೆonce
150ಎರಡು ಬಾರಿtwice
151ಪ್ರಚೋದಿಸುprovoke
152ಪೂಲ್pool
153ಮಗುbaby
154ಅನ್ವಯಿಸುapply
155ರೀತಿಯkind
156ದಪ್ಪthick
157ತೆಳುವಾದthin
158ಅಂದಾಜುestimate
159ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆowned
160ಕಾಣುವvisible
161ಅಗೋಚರinvisible
162ಮನೆhouse
163ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆbroken
164ಮನಸ್ಸುmind
165ಸವಿಯಾದyummy
166ಅದ್ದುdip
167ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆterminated
168ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿsuspend
169ಬೆಂಕಿfire
170.ಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿsuppose
171ಕಾಡುತ್ತಿದೆhaunted
172ಆಸಕ್ತಿinterest
173ಮರೆತುಬಿಡಿforget
174ಸಂಪೂರ್ಣentire
175ಯುವyoung
176ಹಳೆಯದುold
177ಶತಕೋಟಿbillion
178ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನುpimples
179ಸ್ವಲ್ಪlittle
180ದೊಡ್ಡದುbig
181ನಿಜವಾಗಿಯೂreally
182ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿoverride
183ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದೆhesitating
184ಎರಡನೇsecond
185ನಿಮಿಷminute
186ಗಂಟೆhour
187ಮಾಡಬೇಕುmust
188ಮಾಡಿmake
189ಕಥೆstory
190ಪುಸ್ತಕbook
191ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯhostel
192ವೀಕ್ಷಿಸಿwatch
193ನೋಡಿsee
194ಭಯಾನಕterrible
195ಕಲ್ಪನೆidea
196ರುಚಿflavor
197ಭಯfear
198ಹೊಸದುnew
199ಏನುwhat
200ಏಕೆwhy
201ಎಲ್ಲಿwhere
202ಇದುwhich
203ನಿಂದfrom
204ಗೆto
205ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿelaborate
206ಅಭಿಪ್ರಾಯopinion
207ಕುತೂಹಲcurious
208ರಚನೆstructure
209ಫ್ರೇಮ್frame
210ಸೂಚನೆnotice
211ಮಹಿಳೆlady
212ಇನ್ನೂstill
213ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿdeliberately
214ಬಾಗಿbend
215ನೀಡಿgive
216ಅವಳುher
217ಅವನhis
218ವಿವರಿಸಿexplain
219ವಿನಿಮಯexchange
220ತಕ್ಷಣinstantly
221ಅನುಭವexperience
222ತೆಗೆದುಹಾಕಿremove
223ಸರಾಸರಿmean
224ವಿಶೇಷspecial
225ನಂಬಿರಿbelieve
226ಕೇವಲalone
227ವಿಧ್ವಂಸಕsabotage
228ಬರ್ನ್burn
229ಐಸ್ice
230ಶೀತcold
231ಬಿಸಿhot
232ಚಳಿಗಾಲwinter
233ಬೇಸಿಗೆsummer
234ದಾಳಿassault
235ಕಿಟಕಿwindow
236ಬಾಗಿಲುdoor
237ದಾರಿway
238ಯೋಚಿಸಿthink
239ಚೇತನspirit
240ಕಪ್ಪುblack
241ಬಿಳಿwhite
242ಕಿತ್ತಳೆorange
243ನೀಲಿblue
244ಮಾವುmango
245ಸೇಬುapple
246ಅನಾನಸ್pineapple
247ನಿಂಬೆlemon
248ಮಾಲೀಕರುowner
249ಸ್ಪರ್ಶtouch
250ನೋಟglance
251ತಿಳಿಯಿರಿknow
252ಹೇಗೆhow
253ಮುಚ್ಚಿclose
254ಒತ್ತಾಯinsist
255ಭೂತghost
256ಭಾವನೆfeel
257ಒತ್ತಡpressure
258ತಲೆhead
259ಮಹಿಳೆwoman
260ಪುರುಷರುmen
261ಮಗುkid
262ರಾತ್ರಿnight
263ದಿನday
264ದುಃಸ್ವಪ್ನnightmare
265ಹಿಗ್ಗಿಸಿenlarge
266ತುಟಿಗಳುlips
267ಕೆನ್ನೆcheeks
268ಬದಲಾಯಿಸಿalter
269ಮೂಗುnose
270ಕಿವಿear
271ಸುಂದರbeautiful
272ಇದೆlocated
273ಹಠಾತ್sudden
274ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆoccur
275ಹಾಳುruin
276ನಡುಕshivering
277ಅಗ್ಗcheap
278ಪಿಡುಗುpandemic
279ಉಳಿದಿದೆleftover
280ಹೆದರಿಸಿfrighten
281ನಂತರlater
282ಚೆನ್ನಾಗಿದೆsuper
283ಶಕ್ತಿpower
284ನಾಯಕhero
285ಪೂರೈಕೆsupply
286ತೆವಳುವcreepy
287ಘಟನೆincident
288ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆhappen
289ಅನೇಕmany
290ಹಿಂದೆago
291ಯಾರಾದರೂsomeone
292ಸರ್ಕಾರgovernment
293ಉಪನ್ಯಾಸlecture
294ನಿರ್ಮಿಸಲುbuild
295ಅರ್ಧhalf
296ಕಾಲುquarter
297ತುಂಬಿದೆfull
298ಬೆಟ್ಟhill
299ಸಿಬ್ಬಂದಿstaff
300ಸದಸ್ಯmember
301ಸಿಬ್ಬಂದಿfaculty
302ಮದುವೆಯಾಗುmarry
303ಡಾರ್ಕ್dark
304ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದbright
305ಸೂರ್ಯsun
306ಚಂದ್ರmoon
307ದೈತ್ಯಾಕಾರದgigantic
308ಹಿಮsnow
309ರೋಲ್roll
310ಹಿಂದಿನದುpast
311ಪ್ರಸ್ತುತpresent
312ಭವಿಷ್ಯfuture
313ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದfrozen
314ಆವಿvapor
315ಅಡಿಯಲ್ಲಿunder
316ನಂಬಲಾಗದunbelievable
317ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್chilling
318ಥ್ರಿಲ್thrill
319ಕ್ಷೇತ್ರrealm
320ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್tribune
321ಹವ್ಯಾಸhobby
322ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆescalate
323ಪ್ರಾಮಾಣಿಕhonest
324ಪುರಾಣmythology
325ಡಾರ್ಮ್dorm
326ವಿಶಾಲbroad
327ಕವರ್cover
328ನಿದ್ರೆsleep
329ಎಚ್ಚರawake
330ಸಂಜೆevening
331ಬೆಳಗ್ಗೆmorning
332ಗಡಿಯಾರclock
333ಟಿಕ್tick
334ಮಾಹಿತಿinformation
335ಸುಮಾರುabout
336ಆರೋಗ್ಯhealth
337ಸಹeven
338ಅಂತಿಮfinal
339ಸಾಕುenough
340ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿwait
341ಪರಿಶೀಲಿಸಿcheck
342ಸುತ್ತಲೂaround
343ಸ್ವಯಂself
344ಕಾರುcar
345ಬೈಕುbike
346ಹೋಗಿgo
347ಬನ್ನಿcome
348ಬಿಡಿleave
349ತಲುಪಲುreach
350ಶೂshoe
351ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇsoon
352ಆತಂಕanxious
353ಮೈಲಿಗಳುmiles
354ವ್ಯಾಯಾಮexercise
355ಕೋರ್ಸ್course
356ಕೆಲವುsome
357ಪರ್ಯಾಯalternative
358ಎತ್ತರtall
359ಟ್ರಡ್ಜ್trudge
360ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುpray
361ನಡುವೆbetween
362ಕೇಂದ್ರcenter
363ವಿಧಾನapproach
364ವಾಹನvehicle
365ಹೊರದಬ್ಬುವುದುrush
366ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದುexpect
367ಶೋಚನೀಯmiserable
368ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿrealize
369ವಿಷಯthing
370ಇತರother
371ಕೋಣೆchamber
372ಗಿಂತthan
373ಸುತ್ತುwrap
374ಶೀಟ್sheet
375ಹಗ್ಗrope
376ನೆಗೆಯುವುದನ್ನುjump
377ಎತ್ತರheight
378ಮುಂದಿನದುnext
379ಹಿಂದಿನದುprevious
380ಹಿಂದುಳಿದbackward
381ಮುಂದೆforward
382ಸಹೋದರbrother
383ತರಲುbring
384ಜೀವಂತವಾಗಿalive
385ಸ್ಟ್ರೀಮ್stream
386ದುಃಖಿತsobbed
387ಕಣ್ಣೀರುtears
388ಅಗಲಿದdeparted
389ಸುಂದರhandsome
390ಮೆರಗುcheer
391ಆಘಾತshock
392ಸಾಯುತ್ತಾರೆdie
393ಸಾವುdeath
394ಯದ್ವಾತದ್ವಾhurry
395ಒಳಗೆinside
396ಬೇಕುwant
397ಇರಿಸಿkeep
398ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿexpose
399ವಿವರdetail
400ಪ್ರೀತಿಯdear
401ಕೇವಲbarely
402ಸಣ್ಣminor
403ಹಿಮಪಾತavalanche
404ಸ್ಪಷ್ಟclear
405ಇಲ್ಲದೆwithout
406ಸಹಾಯhelp
407ಚಾಲಕdriver
408ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರುವstranded
409ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿarrange
410ಮುಂದುವರಿಸಿcontinue
411ಕೆಡುತ್ತವೆdeteriorate
412ನಡುಕtremor
413ಪಡೆಯಿರಿget
414ವಿಚಾರthought
415ಪತನfall
416ಏರಿಕೆrise
417ತಾಪಮಾನtemperature
418ಡ್ರಾಪ್drop
419ಬೆಳಕುlight
420ಫೇಡ್fade
421ಆಗಮಿಸಿarrive
422ಯಾವುದೂnone
423ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದtried
424ಕುಡಿಯಿರಿdrink
425ತಿನ್ನಿರಿeat
426ಚಹಾtea
427ಕಾಫಿcoffee
428ಅಂಗಡಿshop
429ಜ್ವರfever
430ಉಸಿರಾಡುbreathe
431ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿrevive
432ರಿಮೋಟ್remote
433ಸೇರಿದbelong
434ವ್ಯರ್ಥvain
435ಬಿಡುಗಡೆrelease
436ನಕ್ಷೆmap
437ಕಳೆದುಹೋಯಿತುlost
438ಎರಡೂboth
439ಆದಾಗ್ಯೂhowever
440ಹಳೆಯದುolder
441ಕಾರ್ಯಕರ್ತactivist
442ಸ್ನೇಹಿತfriend
443ಸಾಪೇಕ್ಷrelative
444ಚಿಕ್ಕಪ್ಪuncle
445ಚಿಕ್ಕಮ್ಮaunt
446ಪೋಸ್ಟ್post
447ದುರದೃಷ್ಟmisfortune
448ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿtake
449ದಾನcharity
450ಕೊನೆಯದುlast
451ಯಾರೂnobody
452ತುರ್ತುurgent
453ಸಂದೇಶmessage
454ಇರಿಸಲಾಗಿದೆkept
455ಶಾಶ್ವತವಾಗಿforever
456ಹುಡುಕಿfind
457ಕಷ್ಟdifficult
458ಸುಲಭeasy
459ಕೈಗೊಳ್ಳಿundertake
460ಅಗತ್ಯವಿದೆrequire
461ಬೇಗearly
462ಪ್ರಯಾಣtravel
463ಪಾದ್ರಿpriest
464ದೂಷಿಸುblame
465ನಿಲ್ಲಿಸಿstop
466ಹನಿdrip
467ಶವಸಂಸ್ಕಾರcremation
468ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆconsigned
469ಜ್ವಾಲೆflame
470ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆgreat
471ಹೋರಾಟstruggle
472ಪಠಣchant
473ನೆಲground
474ಗ್ರಾಹಕcustomer
475ಧರ್ಮreligion
476ಚಂಡಮಾರುತstorm
477ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆsuggest
478ಇಲ್ಲneither
479ಉಳಿಯಿರಿremain
480ಸ್ಥಿತಿcondition
481ಖರೀದಿಸಿbuy
482ಪ್ರಸ್ತಾಪproposal
483ಸಂದರ್ಭಗಳುcircumstances
484ಸಂಬಂಧaffair
485ಪರಾಕಾಷ್ಠೆculmination
486ವಿರಾಮbreak
487ಸೇರಿಸಿadd
488ಹಸ್ಲ್hustle
489ಸಂಸ್ಥೆinstitute
490ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿrestore
491ಸಂತೋಷhappy
492ದುಃಖsad
493ಆಘಾತಕಾರಿshocking
494ಒಳ್ಳೆaffable
495ಸ್ಮೈಲ್smile
496ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವpersona
497ನಡುವೆamong
498ಸಂತಾಪcondolence
499ಭೇಟಿmeet
500ಅವನತಿdecline
501ಹಾಜರಾಗಲುattend
502ಸಹವರ್ತಿassociate
503ಸಮುದಾಯcommunity
504ಖರ್ಚುspend
505ನೋಡಿlook
506ದಿನಚರಿroutine
507ಪುನರಾರಂಭresume
508ವಿರಾಮpause
509ಬದಲಿreplace
510ಮೃತdeceased
511ಆರಾಮcomfort
512ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲುsustain
513ಬಿಸಿಲುsunshine
514ಹರಡುspread
515ಗೋಲ್ಡನ್golden
516ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆwarm
517ಜೇನುhoney
518ಸ್ತಂಭpillar
519ಅರಳುತ್ತವೆbloom
520ಸುವಾಸನೆaroma
521ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್chestnut
522ಮರtree
523ಮುಳ್ಳುprick
524ಹಣ್ಣುfruit
525ತರಕಾರಿvegetable
526ಜಾಡಿನtrace
527ಸಣ್ಣsmall
528ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿusually
529ಕ್ರಿಯೆaction
530ಕಾಗದpaper
531ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆscheduled
532ಆಹ್ವಾನinvitation
533ಉತ್ತೇಜನinvigilation
534ಕರ್ತವ್ಯduty
535ಊಟlunch
536ಊಟdinner
537ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರbreakfast
538ತೀವ್ರವಾದhectic
539ಶ್ರಮtoil
540ನಿಷ್ಕಾಸexhaust
541ಪರಿಸರenvironment
542ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್crank
543ಚಿಕ್ಕನಿದ್ರೆnap
544ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವinducing
545ಮಂದdrow
546ನಿದ್ರಾಜನಕdrowsy
547ನಿರ್ಧರಿಸಿdecide
548ಮುಕ್ತಾಯfinish
549ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸುವುದುrejuvenating
550ಹೆಣಿಗೆknitting
551ಸ್ವೆಟರ್sweater
552ಉಣ್ಣೆwoolen
553ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿsit
554ಕುರ್ಚಿchair
555ಮುಖface
556ಹೊಲಿಗೆstitch
557ಕೇಳಿhear
558ಕೇಳುlisten
559ಶುಭಾಶಯgreet
560ಹೆಚ್ಚಿಸಿraise
561ಕಾರ್ಯtask
562ಭೇಟಿvisit
563ಹೊರಗೆoutside
564ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆopen
565ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆsuffer
566ಚೆನ್ನಾಗಿwell
567ಎಲ್ಲಾall
568ಆಟವಾಡಿplay
569ಕಂಡುfound
570ತಪ್ಪಾಗಿದೆamiss
571ಧ್ವನಿsound
572ದೂರದdistant
573ಪ್ರಯತ್ನeffort
574ಅಂಗೀಕರಿಸಿacknowledge
575ಹೆಚ್ಚುmuch
576ಮನೆಯವರುhousehold
577ಮಾರುಕಟ್ಟೆmarket
578ಹೋದರುgone
579ಮಾರಾಟಗಾರvendor
580ವಿಶೇಷವಾಗಿespecially
581ಸುಂದರpretty
582ವಟಗುಟ್ಟುವಿಕೆchatter
583ಸಿಡಿburst
584ಸರಿಪಡಿಸಿfix
585ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆappear
586ಎಣಿಕೆcount
587ಸೇತುವೆbridge
588ಬಂಡಲ್bundle
589ವಿಷಯsubject
590ಪಿಯೋನ್peon
591ಸೇರಲುjoin
592ಹೋಲುತ್ತದೆresemble
593ಹುಯಿಲಿಡುshout
594ಮೇಲಾಗಿmoreover
595ಧರಿಸುತ್ತಾರೆwear
596ರಿಂದsince
597ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರುafraid
598ನಿಂತರುstood
599ಆದರೂthough
600ಸಹೋದರಿsister
601ನಟನೆacting
602ಗಾಯನsinging
603ನೃತ್ಯdancing
604ಆಶ್ಚರ್ಯwonder
605ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದendless
606ಅಗಾಧoverwhelming
607ಬಾಚಣಿಗೆcombed
608ಆಯ್ಕೆpick
609ಮೂಲಕthrough
610ಮೂಲoriginal
611ಭಾರheavy
612ಅಧಿಕಾರempower
613ಹದಿಹರೆಯದವರುteen
614ಮಾಡಬೇಕುshould
615ವಿಳಂಬdelay
616ಪ್ರವಾಸtrip
617ಭಯಾನಕhorror
618ಅಭಿಮಾನಿfan
619ಹಬ್ಬfestival
620ನೆಚ್ಚಿನfavorite
621ಕೆಳಗೆbeneath
622ಬೌನ್ಸ್bounce
623ಮನಸ್ಥಿತಿmood
624ಡಬಲ್double
625ಏಕsingle
626ಸಿದ್ಧready
627ನಿರಂತರconstant
628ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿhighlight
629ಉಳಿದrest
630ಪ್ರೀತಿlove
631ವಾಸ್ತವವಾಗಿactually
632ಅರ್ಥದಲ್ಲಿsense
633ಪುನಃ ಭೇಟಿ ನೀಡಿrevisit
634ಪಾತ್ರcharacter
635ಕಸgarbage
636ಆಕರ್ಷಕcharming
637ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದtraumatized
638ಎದೆಗುಂದಿದheartbroken
639ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್romantic
640ಬೋಧನೆteaching
641ಹಣmoney
642ಬಂಡವಾಳinvestment
643ವ್ಯವಹಾರbusiness
644ಹಣಕಾಸುfinance
645ನಿರ್ವಹಿಸುmanage
646ಬಂಡವಾಳportfolio
647ಸ್ಟಾಕ್stock
648ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆshare market
649ಬ್ಯಾಂಕ್bank
650ವ್ಯಾಪಾರtrading
651ಫಲಿತಾಂಶoutcome
652ಮೀರಿbeyond
653ನೀತಿpolicy
654ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿreact
655ಮಾಸ್ಟರ್master
656ಬೆಲೆprice
657ನಿರ್ಣಾಯಕcrucial
658ಪ್ರತಿರೋಧresistance
659ಪ್ರದೇಶterritory
660ಹೂಡಿಕೆದಾರinvestor
661ಮುಂದೆahead
662ದಂಪತಿಗಳುcouple
663ಸಭೆಯಲ್ಲಿmeeting
664ಇಂದುtoday
665ಜಾಗತಿಕglobal
666ವ್ಯಾಪಾರtrade
667ಸುಳಿವುhint
668ಶಕ್ತಿstrength
669ಅಪ್up
670ಕೆಳಗೆbelow
671ಎಡleft
672ಮಟ್ಟlevel
673ಸಾಧ್ಯತೆlikely
674ಲಾಭgain
675ಆವೇಗmomentum
676ಗಮನಿಸಿobserve
677ತಟಸ್ಥneutral
678ಸಲಹೆadvice
679ಮತ್ತಷ್ಟುfurther
680ಪಕ್ಕಕ್ಕೆsideways
681ಸರಿಯಾದcorrect
682ತಪ್ಪುmistake
683ಒರಟುrude
684ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆbehave
685ಸೇರಿಸಿinsert
686ಸ್ವರೂಪformat
687ಸಾಧನtool
688ಫೈಲ್file
689ತಿದ್ದುedit
690ಡೀಫಾಲ್ಟ್default
691ಸಂಸ್ಕೃತಿculture
692ಚರ್ಚೆdebate
693ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವdemocratic
694ದಶಕdecade
695ಚಿತ್ರಿಸಿdepict
696ವಿವರಿಸಿdescribe
697ವಿವರಣೆdescription
698ನಿರ್ಧಾರdecision
699ಆಳವಾದdeep
700ಕಪ್cup
701ಪ್ರಸ್ತುತcurrent
702ಕತ್ತರಿಸಿcut
703ರಕ್ಷಿಸಿdefend
704ರಕ್ಷಣಾdefense
705ಸವಾಲುchallenge
706ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿdevelop
707ವಿನ್ಯಾಸdesign
708ನಿರ್ಧರಿಸಿdetermine
709ಅವಕಾಶchance
710ಮಾಡಿdo
711ಆರ್ಥಿಕತೆeconomy
712ಶಿಕ್ಷಣeducation
713ವೈದ್ಯರುdoctor
714ಪರಿಣಾಮeffect
715ಬೇರೆelse
716ಡ್ರಾdraw
717ಶುಲ್ಕcharge
718ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿdefine
719ಸಾಧನdevice
720ಮೇಲ್mail
721ಶಕ್ತಿenergy
722ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂdefinitely
723ಭಕ್ತಿdevote
724ಅನ್ವೇಷಿಸಿdiscover
725ನಿರ್ದೇಶಕdirector
726ಮಗುchild
727ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿchoose
728.ಷಧdrug
729ಪದವಿdegree
730ವ್ಯಾಖ್ಯಾನdefinition
731ಒಪ್ಪಂದdeal
732ಸಮಾನequal
733ಬೇಡಿಕೆdemand
734ತಲುಪಿಸಿdeliver
735ಕೋಪangry
736ಉಗ್ರfurious
737ಪ್ರಾಚೀನancient
738ದೌರ್ಜನ್ಯatrocious
739ನಿರ್ಗತಿಕdestitute
740ಕ್ಲೀವರ್cleaver
741ಅದ್ಭುತbrilliant
742ಅಶ್ಲೀಲvulgar
743ಘನೀಕರಿಸುವಿಕೆfreezing
744ಗಂಭೀರsolemn
745ಕೊಳಕುdirty
746ಸಣ್ಣtiny
747ತ್ವರಿತquick
748ಬಲವಾದstrong
749ಹಸಿದhungry
750ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯprecious
751ಬೃಹತ್colossal
752ಆರಾಧಿಸಲಾಗಿದೆadored
753ಬುದ್ಧಿವಂತwise
754ಸಾಹಸadventure
755ಉತ್ಸಾಹpassion
756ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯambitious
757ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವastonishing
758ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಲುenrich
759ಸಂರಕ್ಷಿಸಿpreserve
760ಸಂತೋಷpleasure
761ಆಕರ್ಷಕattractive
762ಸ್ಪಿಕ್spic
763ಉದ್ದೇಶpurpose
764ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕexciting
765ಅಧಿಕೃತauthentic
766ವಿಶೇಷexclusive
767ಫ್ಯಾಂಟಸಿfantasy
768ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆrefines
769ಸ್ಫೂರ್ತಿinspire
770ಆಶೀರ್ವದಿಸಿbless
771ಆನಂದbliss
772ಪ್ರತಿಭೆgenius
773ಸ್ಮಾರ್ಟ್smart
774ಅನುಗ್ರಹgrace
775ಆತ್ಮsoul
776ಉಸಿರುbreathtaking
777ಮಾತಿಲ್ಲದspeechless
778ಗೌರವhonor
779ವರ್ಚಸ್ವಿcharismatic
780ಕ್ಲಾಸಿclassy
781ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿimagine
782ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆstunning
783ಪ್ರಭಾವimpact
784ಆವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿinnovation
785ಶರಣಾಗತಿsurrender
786ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸconfident
787ಅರ್ಪಿಸಿdedicate
788ರೂಪಾಂತರtransform
789ಮುರಿಯಲಾಗದunbreakable
790ಅನನ್ಯunique
791ಸಡಿಲಿಸಿunleash
792ಪವಿತ್ರholy
793ದೈವಿಕdivine
794ಐಷಾರಾಮಿluxury
795ತಡೆಯಲಾಗದunstoppable
796ಪವಾಡmiracle
797ಕಾಡುwild
798ಎತ್ತರಿಸಿelevate
799ಈಗnow
800ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದeffortless
801ಪರಿಣಾಮಕಾರಿeffective
802ಯೋಗ್ಯworthy
803ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ambulance
804ಆಳdepth
805ಅನಂತinfinity
806ಗೌರವrespect
807ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿaccept
808ಶಿಸ್ತುdiscipline
809ಪೂರೈಸುsatisfy
810ಪ್ರಭಾವinfluence
811ಉದ್ದೇಶintention
812ಸೇವೆservice
813ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯempire
814ಅನುಮತಿಸಿallow
815ಸರಳತೆsimplicity
816ದಯೆkindness
817ನಾಯಕleader
818ಆನಂದಿಸಿenjoy
819ವರ್ಧಿಸಿenhance
820ಅರಿವುaware
821ಸಮತೋಲನbalance
822ಕಲಿlearn
823ಚಾಂಪಿಯನ್champion
824ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದlimitless
825ಸ್ಪಾರ್ಕ್spark
826ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆargue
827ಸೋರ್soar
828ಆಗಲುbecome
829ಜ್ಞಾನೋದಯenlightement
830ನಗುlaugh
831ಅನ್ವೇಷಿಸಿexplore
832ಮೇಲಧಿಕಾರಿboss
833ನಂಬಿಕೆfaith
834ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿmaximize
835ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿminimize
836ಯಶಸ್ಸುsuccess
837ಸರೌಂಡ್surround
838ಅರ್ಥmeaning
839ಏಳಿಗೆflourish
840ಹರಿವುflow
841ಧೈರ್ಯಶಾಲಿbrave
842ಫ್ಲೈfly
843ಗಮನfocus
844ಕನಿಷ್ಠminimal
845ಸಹಾನುಭೂತಿsympathy
846ಪಾರದರ್ಶಕtransparent
847ಶಾಂತcalm
848ಸಮರ್ಥcapable
849ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯfreedom
850ಉಚಿತfree
851ಕ್ಷಮಿಸುforgive
852ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬbirthday
853ಆಶಾವಾದಿoptimistic
854ತಾಳ್ಮೆpatience
855ಜೋಡಿಸದunchained
856ಸ್ವಚ್ .ಗೊಳಿಸಿclean
857ಆಚರಿಸಿcelebrate
858ಮೋಜಿನfun
859ಸೌಮ್ಯgentle
860ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆlimited
861ಅನಿಯಮಿತunlimited
862ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆcomplete
863ಕೃಪೆgracious
864ತಮಾಷೆಯplayful
865ರೋಮಾಂಚಕvibrant
866ಧನಾತ್ಮಕpositive
867ಋಣಾತ್ಮಕnegative
868ಮನವಿಯನ್ನುappeal
869ಜಯಿಸುconquer
870ಗುಣಪಡಿಸುheal
871ಆದ್ಯತೆpriority
872ಸಂಪತ್ತುwealth
873ಪ್ರಕ್ರಿಯೆprocess
874ಕೆಲಸದ ಹೊರೆworkload
875ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆhonesty
876ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿcontribute
877ನಮ್ರತೆhumility
878ಸ್ತಬ್ಧquiet
879ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದwholehearted
880ಸುಧಾರಿಸಿimprove
881ಮುಳುಗಿಸಿimmerse
882ಸಂತೋಷdelight
883ಧೈರ್ಯcourage
884ಮತ್ತುand
885ಏಕೆಂದರೆbecause
886ಇವರಿಂದby
887ಕರೆ ಮಾಡಿcall
888ಬ್ರಷ್brush
889ಗಾಗಿfor
890ಲಗತ್ತಿಸಿattach
891ಲಗತ್ತುattachment
892ಚಲನಚಿತ್ರmovie
893ಪಡೆಯಲುobtain
894ವಿಧಾನmethod
895ಪರಿಸ್ಥಿತಿsituation
896ಪ್ರಕರಣcase
897ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆused
898ಹೊರೆburden
899ತನಕuntil
900ಮೇಲೆupon
901ಹಳದಿyellow
902ನೀವೇyourself
903ನೈಜreal
904ಅಸಹ್ಯabject
905ನಿರ್ಮೂಲನೆabolish
906ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿabort
907ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತabridge
908ಸಂಪೂರ್ಣabsolve
909ಅಮೂರ್ತabstract
910ಆರೋಪaccuse
911ಕಹಿಯಾದacerbic
912ಸಂಪಾದಿಸಿacquire
913ಪ್ರವೀಣadept
914ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಿadhere
915ಮೆಚ್ಚುಗೆadmire
916ನಂತರaftermath
917ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿaggravate
918ಅಲ್ಲೆallay
919ಆರೋಪallegation
920ಹಂಚಿಕೆallocate
921ಎತ್ತರaltitude
922ಅಸ್ಪಷ್ಟambiguous
923ಸೌಕರ್ಯamenity
924ಸಾಕಷ್ಟುample
925ಅನಾಮಧೇಯanonymous
926ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿanticipate
927ಪ್ರಾಚೀನantique
928ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಸ್apocalyptic
929ಸೂಕ್ತappropriate
930ಕಠಿಣhard
931ನಾಶdestroy
932ದೇಹbody
933ನಿರಾಶೆdisappoint
934ಕೇವಲjust
935ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂwhenever
936ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆintelligence
937ಪಾಯಿಂಟ್point
938ಅಂತಿಮವಾಗಿfinally
939ಸತ್ಯtruth
940ಸುಳ್ಳುlying
941ವಿನಮ್ರhumble
942ಹವಾಮಾನweather
943ತೊಂದರೆdisturb
944ಮನೆಕೆಲಸhomework
945ಗಾರ್ಡ್guard
946ಕಾರ್ಯಕ್ರಮprogram
947ಕಂಪನಿcompany
948ಕಾರ್ಖಾನೆfactory
949ಮಾತೃಭೂಮಿmotherland
950ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದುhanging
951ಪೋಷಿಸುnourish
952ನಿರತbusy
953ಕಠಿಣherculean
954ರೋಗdisease
955ತಂದರುbrought
956ದೇಶliving
957ಸಮೀಕ್ಷೆreview
958ಉಗುರುnail
959ತೊಂದರೆtrouble
960ಅವ್ಯವಸ್ಥೆmess
961ಪ್ರಕೃತಿnature
962ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿnaturally
963ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್plastic
964ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕunnatural
965ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿprove
966ಸಮರ್ಥable
967ತೀರ್ಮಾನconclusion
968ಆರೈಕೆcare
969ರಹಸ್ಯsecret
970ಉದ್ದಕ್ಕೂalong
971ತಿಳಿಸಿinform
972ಸಮಾನಾಂತರparallel
973ನಿವಾರಿಸಿeliminate
974ತೊಳೆಯಿರಿwash
975ಅಭ್ಯರ್ಥಿcandidate
976ಕಲೆstain
977ಬಳಸಬಹುದಾದusable
978ನಿರುಪಯುಕ್ತunusable
979ಚೇಸ್chase
980ಯಂತ್ರmachine
981ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲುsettle
982ದೇಶcountry
983ರಾಜ್ಯstate
984ನಗರcity
985ಪ್ರದೇಶarea
986ಸಾಧಿಸಿaccomplish
987ಸೂತ್ರformula
988ಭಾವನೆemotion
989ಕೌಶಲ್ಯskill
990ಸ್ಥಿತಿstatus
991ಉತ್ಪಾದಿಸುproduce
992ವಿನಂತಿrequest
993ಮಳೆrain
994ಗೋಡೆwall
995ಅಲುಗಾಡಿಸಿshake
996ಅಲುಗಾಡುವಿಕೆshaking
997ಶತ್ರುenemy
998ತಕ್ಷಣimmediately
999ಕೇಳಿask
1000ಅಧ್ಯಾಯchapter
1001ನಿರ್ಮಿಸಿconstruct
1002ಒಟ್ಟಿಗೆtogether
1003ಪ್ಯಾಕೇಜ್package
1004ಸಂಬಂಧrelate
1005ಮ್ಯಾಟರ್matter
1006ಪೊಲೀಸ್police
1007ಕಳ್ಳthief
1008ರೆಸಾರ್ಟ್resort
1009umption ಹೆassumption
1010ಸವಾರಿride
1011ಅಹಿತಕರunpleasent
1012ಮೂಲcore
1013ತಡೆಯಿರಿprevent
1014ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿdisqualify
1015ರದ್ದುಮಾಡಿcancel
1016ರೈಲುtrain
1017ಗುಂಪುgroup
1018ಕಳುಹಿಸುsend
1019ಹೊರತುಪಡಿಸಿapart
1020ತ್ಯಜಿಸಿdiscard
1021ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆinvalid
1022ವಾರ್ಷಿಕannual
1023ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್conviction
1024ಪ್ರಯಾಣjourney
1025ಅಚಲವಾದstable
1026ಅಸ್ಥಿರunstable
1027ಕೃಷಿfarm
1028ರೈತfarmer
1029ನಿವೃತ್ತಿretire
1030ವಿಚಾರಣೆinquire
1031ಆಟgame
1032ಕಚೇರಿoffice
1033ಪರದೆcurtain
1034ಸೊಳ್ಳೆmosquito
1035ಬಟ್ಟೆಗಳುcloths
1036ಮುಂದೂಡಿpostpone
1037ವರ್ತನೆattitude
1038ಕೋಟ್coat
1039ನಡತೆmanners
1040ದಂಗೆrebellion
1041ಪುಶ್push
1042ಎಳೆಯಿರಿpull
1043ರಸ್ತೆstreet
1044ಕ್ರ್ಯಾಶ್crash
1045ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವpersonality
1046ವಿಜೇತwinner
1047ಟ್ವಿಸ್ಟ್twist
1048ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿexpression
1049ಸ್ಥಳspace
1050ಪಾವತಿpayment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Exit mobile version